નર્સિંગ ક્ષેત્રે ૪ માસ વિના મુલ્યે તાલીમ લઇ મેળવો NCVTનું સર્ટિફિકેટ

ભારત સરકાર દ્વારા બેરોજગારી નાબૂદીના પ્રયત્નો પૈકી નર્સિંગ ક્ષેત્રે ૪ માસ વિના મુલ્યે તાલીમ લઇ મેળવો NCVTનું સર્ટિફિકેટ, તો હમણાંજ કરવો રજીસ્ટ્રેશન.
Call- 9978584838

Also Read : 24 કલાકમાં કેટલા નવા કેસ નોંધાયા? ચાલો જાણીએ. 8:30PM સુધીની રાજ્યના જિલ્લાઓની કોરોના ની સ્થિતિ વિશે…