ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ બોર્ડની પરીક્ષા ૧૨મી માર્ચથી શરૂ થઈ રહી છે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ : આ વર્ષે ૨૦૧૮માં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કુલ ૧૭,૧૪,૯૭૯ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે જે પૈકી ૫૪,૫૫૦ વિદ્યાર્થીઓ જૂનાગઢના છે. જેમાં,
ધોરણ ૧૦ : ૩૨,૭૦૦
ધોરણ ૧૨ : સામાન્ય પ્રવાહ – ૧૬,૮૩૦
વિજ્ઞાન પ્રવાહ – ૫,૦૨૦.

ગત વર્ષે ૨૦૧૭માં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કુલ ૧૭,૫૯,૨૨૫ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા જે પૈકી ૫૪,૨૬૦ વિદ્યાર્થીઓ જૂનાગઢના હતાં. જેમાં,
ધોરણ ૧૦ : ૩૦,૪૮૦
ધોરણ ૧૨ : સામાન્ય પ્રવાહ – ૧૮,૨૪૦
વિજ્ઞાન પ્રવાહ – ૫,૫૪૦.

વર્ષ ૨૦૧૭નું સરેરાશ પરિણામ આ પ્રમાણે રહ્યું હતું,
ધોરણ ૧૦: રાજયનું- ૬૮.૨૪% જૂનાગઢ જિલ્લાનું – ૭૫.૬૮%
અંગ્રેજી માધ્યમ : ૯૨.૭૨%
ગુજરાતી માધ્યમ : ૬૫.૯૩%
ધોરણ ૧૨(સામાન્ય પ્રવાહ): રાજ્યનું- ૫૬.૮૨% જૂનાગઢ જિલ્લાનું – ૫૧.૨૭%
અંગ્રેજી માધ્યમ : ૭૪.૨૦%
ગુજરાતી માધ્યમ : ૫૫.૪૨%
ધોરણ ૧૨(વિજ્ઞાન પ્રવાહ): રાજ્યનું – ૮૧.૮૯% જૂનાગઢ જિલ્લાનું – ૯૧.૦૬%

આ પરથી કહી શકાય કે ગુજરાતમા સ્થાપત્યની સાથે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ જૂનાગઢ આગવું સ્થાન ધરાવે છે.