બાલાજી હનુમાન યુવક મંડળ દ્વારા બટૂક ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

હનુમાન

હનુમાન જયંતીના પાવન અવસર પર બાલાજી હનુમાન યુવક મંડળ દ્વારા બાલાજી હનુમાન મંદિર, દિપાંજલી – 2, સૂરભી એપા. ગ્રાઉન્ડ ખાતે બટૂક ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. 400 જેટલા બાળકોએ આ બટૂક ભોજનનો લાભ લીધો.
હનુમાન

હનુમાન

Also Read : તા.1લી એપ્રિલ સાંજે 7.30 વાગ્યા સુધીની કોરોના વાઇરસની અપડેટ અને જાણવા જેવી બાબતો