જૂનાગઢ મુલાકાતને લઈને જૂનાગઢમાં ટ્રાફીક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે રોડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

વડાપ્રધાનશ્રીની જૂનાગઢ મુલાકાતને લઈને જૂનાગઢમાં ટ્રાફીક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે રોડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

Also Read : જૂનાગઢને આંગણે ઉજવાશે ભાષા અને સાહિત્યનો અનોખો “સાહિત્યોત્સવ”, ભાગ લઈ શકશો નિઃશુલ્ક…