જરૂરીયાતમંદ પરિવારને અનાજની કીટનું વિતરણ વિતરણ કર્યુ

મહિનાનાં પ્રથમ રવિવારે જરૂરીયાતમંદ પરિવારને અનાજની કીટનું વિતરણ કરતાં જૂનાગઢ ખોડિયાર ગૃપે આ રવિવારે 30 જેટલા પરિવારને અનાજની કીટનું વિતરણ કર્યુ હતું. આ ઉમદા કાર્યમાં શ્રી સંહિતા મહિલા મંડળ ના પ્રમુખ વીણા બેન પંડ્યા, શૈલેષભાઇ પંડ્યા, પ્રવિણાબેન વાઘેલા, રમીલાબેન ધુચલા, સંસ્થાનાં પ્રમુખ નરેન્દ્રભાઇ ધુચલા વગેરે હાજર રહ્યાં હતાં.