Yatri Bharatbhai Pandya

  Topic 6: ખાડાગઢ

  ખાડાગઢ ને પાડાગઢ આ તો છે ,
  આપણું મહાનગરપાલિકાનું જૂનાગઢ .
  ઢોર નડે ને ખડાળા રસ્તે જતાં ગાય પણ સામી મલે,
  ખાડાગઢ ને પાડાગઢ આ તો છે;
  આપણું મહાનગરપાલિકાનું જૂનાગઢ.