Rohit Bajaniya

    Topic 6: ખાડાગઢ

    સાંભળો..સાંભળો…સાંભળો..
    હું લાવ્યો છું..ખૂબ ઓછી મહેનતે દહીમાંથી છાશ બનાવવાનો જાદુ..
    *તમારે ફક્ત મધુરમ થી મોતીબાગ સુધી બાઇક પર દહી લઈને જવાનું છે..🤷*
    Done… જુઓ જુઓ થઈ ગયું..✨