Khushi chhaya

    ઝાકળથી ઘેરાયેલી, પારદર્શક બિંદુઓમાં બિછાયેલી, એવું મારું ચોમાસામાં ભવનાથ
    ક્યાંક ધોધ તો ક્યાંક ઝરણાં, ક્યાંક માત્ર ભીની માટી તો ક્યાંક ભીની માટી સાથે સાવજના પગલાં
    એવું મારું ચોમાસામાં ભવનાથ