Harsh Tank

  Topic 6: ખાડાગઢ

  “લોકો જેને કહે જૂનાગઢ,
  એ બન્યું છે ખાડાગઢ!”

  ” શું આંખે બાંધ્યા પાટા?
  રસ્તો છે કે થૂંક ના વાટા”

  “લાડી ઓછી ને જાજા લાડા,
  રસ્તો ઓછો ને જાજા ખાડા”