Chavada Dhavalkumar

    ચોમાસુ એટલે ભવનાથ અને ભવનાથ એટલે ચોમાસુ.
    લોકો ચોમાસામાં નવી-નવી જગ્યાએ ફરવાના પ્લાન બનાવે
    અને જૂનાગઢના લોકો કહે,”ચાલો ભવનાથ!”