Bharat Ravaliya Ahir

    પ્રકૃતિના હૈયાનું પ્રાણ લખું,
    જૂનાગઢનું ધબકાર લખું,
    કલમ પણ શરમાઈને કહે છે,
    વિલીંગ્ડનથી વિશેષ કઈ ન લખું!