Alpa Nikesh tnna

    ચોમાસામાં ભવનાથ એટલે પૃથ્વી પરનું સ્વર્ગ.
    ગિરનાર એ જાણે વાદળો રુપી ઘરેણુ પોતાની ડોકમાં પહેરી હરખાતો એવું લાગે છે.