વિધિ વણજારા

    Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

    ભક્તિની સાથે મુક્તિ,
    પ્રકૃતિનું મળ્યું વરદાન,
    વસે છે જટાધારી શંકર,
    રંગ છે તને જૂનાગઢ.