રાઠોડ સૌરવ કિશોરભાઈ

    કુદરતનો ખજાનો’ને, દિનાનાથનું ધામ છે,
    એ ચોમાસાનું ભવનાથ, પછી સ્વર્ગનું શું કામ છે?