દીપક અવલાની

    વિલિંગ્ડન ડેમ અને તેનું અદ્ભુત સૌંદર્ય, ચારેબાજુ પ્રકૃતિનો વૈભવ, સ્વર્ગની અનુભૂતિ કરાવે તેવું છે,
    ડુંગરાની વચ્ચે થીજતી ઝાડીઓ નજારો, ક્યારેક એવું લાગે છે કે, આ દેવીય કૃતસર્જન છે!