ઝાલા અશ્વિન

    પ્રકૃતિ અને ભવનાથ ચોમાસે એકબીજાને મળવા આતુર હોય એવો એહસાસ થાય છે!
    ભવનાથની ગરિમા સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે!