જય દેવમુરારી

    ચોમાસામાં ભવનાથ એટલે જાણે પ્રકૃતિ સોળેકળાએ ખીલીને ગીરનારના આંગણે ઉતરતી હોય તેવો એકમાત્ર અનુભવ!