કાપડી સાગર પ્રવીણભાઈ

    ચૂસકી ચા ની ભરી તો યાદો ફરી તાજી થઇ,
    કટિંગ કે આખી? એમાં દોસ્તો ની મેહફીલ થઇ!
    ખખડતા બાકડે, સહુની ગમતી પ્યાલી થઇ
    બસ આ હવે આદત બની ગઇ.