અંડર-19 ગુજરાત બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2018

તૈયાર થઈ જાવ છઠ્ઠા ‘અંડર-19 ગુજરાત બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2018’ને નિહાળવા.. જેનું યજમાન સૌપ્રથમવાર આપણુ જુનાગઢ બન્યું છે.આગામી 21 ઓગસ્ટ એટલે કે આ મંગળવારથી જુનાગઢ જીમખાનામાં યોજાનાર આ ‘ઓપન ફૉર ઓલ’ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપને દર્શક તરીકે નિહાળવાનો નમ્ર અનુરોધ છે.